Dla autorów

wstecz
  1. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów lub innych zmian, gdy takie okażą się niezbędne, w nadesłanych tekstach.
  2. Ze względu na czasochłonną procedurę podwójnie anonimowego recenzowania tekstów (szczegółowe zasady i formularz recenzji) redakcja zastrzega sobie prawo nie odpowiadania autorom nadesłanych tekstów, o ile nie zostaną one wyselekcjonowane jako teksty do publikacji w Sztuce i Filozofii.
  3. Materiały przysyłane do Sztuki i Filozofii mogą być przesłane poprzez strony pisma lub przysyłane w formie elektronicznej na adres sztuka.wfis@uw.edu.pl, ewentualnie wysłane w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie pocztą na adres redakcji (Redakcja „Sztuki i Filozofii”, Zakład Estetki, Krakowskie Przedmieście 3, p. 107).
  4. Redakcja Sztuki i Filozofii zwalcza plagiaty, ghostwriting oraz guest authorship. Warunkiem poddania tekstu recenzji oraz publikacji tekstu w Sztuce i Filozofii jest przysłanie przez Autora wypełnionej i podpisanej deklaracji o autentyczności i oryginalności artykułu, którą można ściągnąć tutaj.
  5. Wszystkie teksty przedrukowywane lub tłumaczone z języka obcego muszą być opatrzone informacjami dotyczącymi miejsca i czasu wcześniejszej publikacji lub źródła. Obowiązkiem autora nadesłanego tekstu lub tłumaczenia jest przekazanie tych informacji redakcji.
  6. Objętość przysyłanych artykułów nie może przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. 1800 znaków na stronie, zaś recenzji – 8 stron.
  7. Przesłane redakcji artykuły powinny zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt w języku polskim i angielskim, słowa kluczowa w języku polskim i angielskim, bibliografię na końcu tekstu oraz (na osobnej stronie, vide pkt 10. poniżej) biogram autora z wyszczególnieniem: tytułu naukowego, afiliacji, adresu mailowego, numeru ORCID, zainteresowań badawczych.
  8. Teksty powinny być opatrzone przypisami umieszczonymi na dole strony w formie przyjętej w najnowszym tomie pisma i podawać pełen tytuł, nazwisko autora i tłumacza, redaktora tomu bądź pracy zbiorowej, nazwę wydawnictwa, datę i miejsce wydania (na przykład: J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, s. 133). Jeżeli w tekście pojawia się motto to powinno być ono również opatrzone przypisem bibliograficznym.
  9. Test powinien być sformatowany w następujący sposób: czcionka Times Roman, 12 pt, interlinia 1,5. Preferowane formaty: MS Word 6, Open Office.
  10. W związku z procedurą double blind review, Autorów prosimy o nieumieszczanie imienia i nazwiska ani żadnych danych umożliwiających identyfikację autora na stronach artykułu. Artykuł powinien być poprzedzony osobną stroną zawierającą: pełen tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora oraz biogram autora z wyszczególnieniem: tytułu naukowego, afiliacji, zainteresowań badawczych, numeru ORCID i adresu mailowego, który może zostać udostępniony czytelnikom pisma.